Đổi thẻ cào ra VNĐ/ATM, rút tiền miễn phí nhận được ngay 24/24

 Cam kết không nuốt thẻ khi kết nối API thanh toán tự động
- Chọn Sai mệnh giá sẽ chấp nhận theo mệnh giá nhỏ hơn, KHÔNG PHẠT

- Lịch sử đổi thẻ tại đây

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 21% 21% 21% 15% 15% 15% 15% 19% 19%
Đại lý/API 20% 20% 20% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 18% 18%
VIP 19% 19% 19% 14% 14% 14% 14% 16% 16%
Nhóm 1,000,000đ 500,000đ 300,000đ 200,000đ 100,000đ 50,000đ 30,000đ 20,000đ 10,000đ
Thành viên 18% 18% 18% 18% 18% 18% 20% 20% 20%
Đại lý/API 17% 17% 17% 17% 17% 17% 20% 20% 20%
VIP 16% 16% 16% 16% 16% 16% 19% 19% 19%
Nhóm 1,000,000đ 500,000đ 300,000đ 200,000đ 100,000đ 50,000đ 30,000đ 20,000đ 10,000đ
Thành viên 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27%
Đại lý/API 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26%
VIP 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Nhóm 1,000,000đ 500,000đ 200,000đ 100,000đ 50,000đ 20,000đ 10,000đ
Thành viên 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5%
Đại lý/API 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
VIP 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ
Thành viên 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29%
Đại lý/API 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%
VIP 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Thành viên 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Đại lý/API 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
VIP 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Nhóm 500,000đ 300,000đ 200,000đ 100,000đ 50,000đ 30,000đ 20,000đ 10,000đ
Thành viên 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%
Đại lý/API 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%
VIP 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%
Nhóm 500,000đ 200,000đ 100,000đ 50,000đ 20,000đ
Thành viên 30% 30% 30% 30% 30%
Đại lý/API 30% 30% 30% 30% 30%
VIP 30% 30% 30% 30% 30%